Descarcă de aici Declarația 200!


 

DECLARATIA 200 pe 2018 PRIVIND VENITURILE REALIZATE IN ANUL 2017

termen de depunere 25.05.2018

 

Cum se depune declaraţia
Formularul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
  • venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
  • venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b).
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege, într-un singur exemplar. Este necesar să păstraţi o copie a declaraţiei depuse. Vedeţi adresele organelor fiscale locale pe site-ul ANAF.
Pentru instructiunile de completare intrati aici.

Termen de depunere

Declaraţia trebuie depusă până la data de 25 mai

 

Despre formular
Publicat in Monitorul Oficial nr. 96/2015 din 15 decembrie 2015 prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3605/2015 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare
Declaraţia trebuie depusă până la data de 25 mai. Formularul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; sau la organul fiscal organul fiscal competent definit potrivit legilor în vigoare, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, într-un singur exemplar. Formularul va ofera posibilitateade redirectiona a 2% din impozitul dvs. pe venit către Asociatia Exnovo. Această direcţionare nu vă costă nimic; dacă nu o folosiţi, banii respectivi revin statului. Direcţionând această sumă către institut, sprijiniţi formarea profesionala a tinerilor in cautarea unui loc de munca si acelor ce vor sa se reorienteze profesional,prin organizarea de cursuri de calificare si recalificare pentru tinerii care nu dispun de resursele materiale necesare pentru a urma un asemenea curs .Astfel veti contribui la o piata a munci mai dinamica .Vă mulţumim!

Cine trebuie să depună declaratia 200
Declaraţia se completează şi se depune, în mod obligatoriu, de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

• Activităţi independente:

 

  • activităţi comerciale - din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente;
  • profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;
  • drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.


Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi nu au optat pentru impozitarea finală de către plătitorul de venit. Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.
Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care, în cursul anului fiscal de raportare, îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.

• Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile

realizată în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.

• Activităţi agricole

pentru care venitul net se stabileşte în sistem real: venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, special destinate acestor scopuri, şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea. Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

• Transferul titlurilor de valoare

altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

• Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen

pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.