INSTRUCTIUNI
privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13


1. Depunerea declaratiei
Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr‐o forma
de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
‐ Activitati independente;
‐ Cedarea folosintei bunurilor;
‐ Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
‐ Piscicultura;
‐ Silvicultura;
‐ Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor
inchise;
‐ Operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte
operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si
supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.
1.1. Activitati independente
1.1.1. venituri comerciale ‐ din fapte de comert, prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente;
Persoanele fizice care in anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate, in condițiile legii, în categoria venituri din activități independente bifeaza casuta "Cedarea folosintei bunurilor calificata in categoria venituri din activitati independente". Veniturile si cheltuielile luate in calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in anul de raportare.
1.1.2. venituri din profesii libere ‐ din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditorfinanciar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condițiile legii;
1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectuală ‐ brevete de invenție, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerț, procedee tehnice, know‐how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea. Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori depun o singură declarație.
1.1.4. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente. Persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit, venitului net anual din activități independente.
1.1.5. Declarația se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente pentru care impozitul reținut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi nu au optat pentru impozitarea finală de către plătitorul de venit. Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr‐o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.
1.1.6. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
1.1.7. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate, conform legii.
1.1.8. Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care în cursul anului fiscal de raportare îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă.
1.1.9. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într‐o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activității şi se înscrie în declarație.
1.1.10. Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.
1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile şi imobile, realizată în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal
1.2.1. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declarația pentru fiecare sursă de venit.
1.2.2. În cazul veniturilor din arendă, declarația se depune de către persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.
1.2.3. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
1.2.4. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal care în anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final, cu următoarele excepții, pentru care există obligația depunerii declarației:
‐ pentru situațiile în care declarația de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate, conform legii;
‐ pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Codul fiscal;
‐ pentru situațiile în care investițiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
1.3. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real
Declarația se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.
a) Venituri din activități agricole realizate între 1 ianuarie 2014 şi 1 februarie 2014. Pentru veniturile din activități agricole realizate până la data de 1 februarie 2013, obligațiile fiscalesunt cele în vigoare la data realizării acestora.
Contribuabilii care au realizat venituri din activități agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2014 şi pentru care, începând cu data de 1 februarie 2014, se impun pe baza normelor de venit, declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2014 şi 1 februarie 2014.
Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care au realizat venituri din activități agricole cu impunere finală, între 1 ianuarie 2014 şi 1 februarie 2014, din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată ori luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități pentru utilizare ca atare.
b) Venituri din activități agricole realizate începând cu data de 1 februarie 2014.Începând cu data de 1 februarie 2014, veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într‐o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
Veniturile din activități agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II "Venituri din activități independente" de la Titlul III “Impozitul pe venit” din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.
1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăților închise
Declarația se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispozițiile Codului fiscal, dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reținerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
1.5. Operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice
alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi
supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Declarația se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
În cazul operațiunilor de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Codului fiscal şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
1.6 Veniturile din silvicultură şi piscicultură
Reprezintă veniturile obținute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.
2. Termenul de depunere şi organul fiscal competent
2.1. Termen de depunere:
‐ anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;
‐ ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.
2.2. Declarația se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:
‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
‐ venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a  Valorilor Mobiliare.
c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b);
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.
3. Completarea declarației
Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț şi corect datele prevăzute de formular.
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației vor completa în mod corespunzător numărul de surse ori categoria de venituri realizate, cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit", în formularul "Anexă nr. .... la Declarația privind veniturile realizate din România", care se ataşează la declarația privind veniturile realizate.
Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
Nu se va depune formularul anexă la declarație, ulterior depunerii unei declarații privind veniturile realizate în România. Veniturile necuprinse în declarația inițială se declară prin depunerea unei declarații rectificative.
Declarația poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on‐line, existent pe portalul e‐guvernare.ro
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
La rubricile privind adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. Banca; Cont bancar (IBAN) ‐ se înscriu denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Categoria de venit ‐ se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.
2. Determinarea venitului net ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază de normă de venit, după caz.
3. Forma de organizare ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a activității. Căsuța "individual" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată în mod individual.
Căsuța "asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintro activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau al unei asocieri cu o persoană juridică contribuabil plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică.
Căsuța "entități supuse regimului transparenței fiscale" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.
Căsuța "modificarea modalității/formei de exercitare a activității" se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.
4. Obiectul principal de activitate ‐ se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activității desfăşurate.
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința Sediul ‐ se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz.
Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ‐teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.
Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința ‐ se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.
De exemplu:
a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);
b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria şasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare ‐ se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.
Contribuabilii care desfăşoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează rubrica după cum urmează:
‐ se elimină din text cuvântul "închiriere" sau "arendare", în funcție de natura contractului încheiat între părți;
‐ se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți şi data înregistrării acestuia.
7, 8. Data începerii/încetării activității ‐ se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.
Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.
B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL
1. VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE: activități comerciale, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectuală
a) Activitate desfăşurată în mod individual
a.1) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri, determinate în sistem real, din activități comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum şi venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente
Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.
rd. 1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât şi din activități adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii plătite, potrivit legii.
rd. 2.1. Contribuții sociale obligatorii, potrivit legii ‐ se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale plătită potrivit legii şi plățile anticipate efectuate reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, deduse potrivit legii.
rd. 3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului ‐ se înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
a.2) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit
Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activități independente, impuse pe bază de norme de venit, care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate, conform legii.
rd. 3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.
a.3) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală
Se completează fie pe baza datelor din evidența contabilă de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
a.3.1) În cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.
rd. 1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât şi din activități adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii plătite, potrivit legii.
rd. 2.1. Contribuții sociale obligatorii, potrivit legii ‐ se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale plătită potrivit legii şi plățile anticipate efectuate reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, deduse potrivit legii.
rd. 3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului ‐ se înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
a.3.2) În cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, se completează:
rd. 1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.
La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât şi reținerile în contul plăților anticipate efectuate cu titlu de impozit şi contribuțiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.
rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuțiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.
Cheltuielile deductibile se determină astfel:
‐ Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală În vederea determinării cheltuielilor deductibile se procedează astfel:
‐ se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului
brut;
‐ se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuțiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.
‐ Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală:
În vederea determinării cheltuielilor deductibile se procedează astfel:
‐ se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut;
‐ se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuțiilor sociale obligatorii plătite.
rd. 3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului ‐ se înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.
a.3.3) În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suită şi al veniturilor reprezentând remunerația compensatorie pentru copia privată, se completează:
rd. 1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.
rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau  altor plătitori care, conform legii, au atribuții de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.
rd. 3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
b) Activitate desfăşurată într‐o formă de asociere
b.1.) În cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau într‐o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se completează:
rd. 3. Venit net anual ‐ se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale", reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din "Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale", reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului de asociere.
b.2.) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr‐o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.
rd. 1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând venitul cuvenit unei persoane fizice dintr‐o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale".
rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii plătite de asociații persoane fizice.
rd. 3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut şi contribuțiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2.
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă ‐ se preia suma de la rd. 3.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând pierderea realizată de persoana fizică dintr‐o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în
col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale".
2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR
Declarația se completează pe baza contractului încheiat între părți de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidența contabilă de către persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.
rd. 1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând chiria prevăzută în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen. Reprezintă venit brut şi valoarea investițiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.
În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinței bunului, pe baza datelor din evidența contabilă.
rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie, după caz:
‐ suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, în cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă;
‐ suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
rd. 3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
Se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscală în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi.
3. VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE, PISCICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ, PENTRU CARE VENITUL
NET SE DETERMINĂ ÎN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ
a) Activitate desfăşurată în mod individual
Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.
rd. 1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât şi din activități adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd. 3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
b) Activitate desfăşurată într‐o formă de asociere între persoane fizice, care nu dă naştere unei persoane juridice
Se completează:
rd. 3. Venit net anual ‐ se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale", reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din "Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale", reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului de asociere.
4. CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECÂT PĂRȚILE SOCIALE
ŞI VALORILE MOBILIARE ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR ÎNCHISE
Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, privind tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.
rd. 4. Câştig net anual ‐ se înscrie câştigul net anual reprezentând diferența dintre câştigurile şi pierderile înregistrate ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.
Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.
Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.
La declarație se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate, din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată.
5. CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN OPERAȚIUNI DE VÂNZARE‐CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN, PE
BAZĂ DE CONTRACT, PRECUM ŞI ORICE ALTE OPERAȚIUNI SIMILARE, ALTELE DECÂT CELE CU INSTRUMENTE
FINANCIARE TRANZACȚIONATE PE PIEȚE AUTORIZATE ŞI SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAȚIONALĂ A
VALORILOR MOBILIARE
Se completează de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, şi care au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate.
rd. 4. Câştig net anual ‐ se înscrie câştigul net anual reprezentând diferența dintre câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.
La declarație se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate, din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.
III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL
NET/CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau a unităților de cult, potrivit art. 84 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal. Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
NOTĂ:
Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației şi care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități nonprofit sau al unei unități de cult completează prezenta secțiune din formular, potrivit instrucțiunilor de mai jos.
1. Bursa privată ‐ căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private şi solicită restituirea acestora.
Contract nr./data ‐ se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
Suma plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data ‐ se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.
2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult ‐ căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult, conform art. 84 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐ se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.
Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult ‐ se înscrie codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) ‐ se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.
Suma ‐ se completează suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.
În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează, numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, datele de identificare a împuternicitului. La rubricile privind adresa se înscrie adresa domiciliului fiscal. Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului.